خدمات رفاهی و تأمینی صندوق به کارکنان بانک کشاورزی

اخبار و رویدادهاخدمات رفاهی صندوق رفاه و تأمین آتیه به کارکنان بانک کشاورزی :

 

براساس مفاد ماده 2 اساسنامه صندوق رفاه و تأمین آتیه، فعالیت صندوق؛ ارائه خدمات رفاهی و تأمینی به کارکنان بانک کشاورزی اعم از شاغل، بازنشسته، از کارافتاده و وظیفه بگیر می باشد.

خدمات رفاهی که در حال حاضر به کارکنان بانک کشاورزی اختصاص یافته، به صورت خلاصه در جدول ذیل ارائه شده است.