تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک کشاورزی منتهی به 1401/12/29

اخبار و رویدادهاتصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی عادی سالیانه

                                                                                              بسمه تعالی

 

 

جلسه هیئت امنای صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک کشاورزی جهت رسیدگی به حساب ها و صورتهای مالی صندوق، در ساعت 8 روز شنبه، تاریخ 1402/08/06 با حضور کلیه اعضای هیئت امناء در محل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی،  سالن شهید اکبری تشکیل  و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

1) صورت¬های مالی اصلی و تلفیقی موسسه(صندوق رفاه ) برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 تصویب گردید.

2) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی 10100617632 به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی 10103292728 به عنوان حسابرس و بازرس علی¬البدل برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 انتخاب و تعیین حق¬الزحمه متعلقه به هیئت عامل صندوق رفاه واگذار شد .

3) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد.

4) همچنین با توجه به لزوم حمایت از معیشت اعضای صندوق، حداقل و حداکثر کمک هزینه معیشتی به میزان 30% نسبت به سالل گذشته افزایش یافت و مورد موافقت قرار گرفت. 

5) پرداخت کمک هزینه معیشتی فوق العاده به کلیه اعضای صندوق (همکاران شاغل، بازنشسته، از کار افتاده و وظیفه بگیر) مورد موافقت قرار گرفت.