گزارش عملکرد موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی

اخبار و رویدادهاگزارش عملکرد موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی

بنا بر دستور آقای خدارحمی ، مدیرعامل بانک کشاورزی و رئیس هیأت امناء صندوق رفاه و تامین آتیه و به منظور شفاف سازی عملیات ، گزارش عملکرد موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی در سال 1399 به شرح زیر منتشر می گردد :

جهت دانلود کلیک کنید