تسهیلات

آیین نامه پرداخت تسهیلات از محل صندوق رفاه و تأمین آتیه

در اجرای مفاد ماده ۲۴ آیین نامه صندوق و در راستای تقویت بنیه مالی همکاران عضو صندوق (افرادی که ۲/۵% حق رفاه را همواره پرداخت می نمایند) چنانچه اعضا یا اموال منقول و غیر منقول آن‌ها در اثر حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی، و یا به سبب بروز موارد خاصی دچار خسارات و زیان‌های مالی یا جانی شده ، یا بنا به موارد مندرج در ذیلی ، واجد شرایط تشخیص داده شوند، حسب تشخیصی هیأت مدیره صندوق مشمول دریافت تسهیلات از صندوق خواهند بود.

 ۱ : خسارت ناشی از هزینه‌های جنبی بیماری‌های خاص و صعب العلاج

 ۲: خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه، غیر قابل پیش بینی، و یا موارد خاص

 ۳: مساعدت در تأمین پرداخت شهریه دانشگاه کارمند و افراد تحت پوشش آن‌ها

 ۴: مساعدت در تأمین هزینه ازدواج کارمند و افراد تحت پوشش آن‌ها

 ۵: کمک در تأمین ودیعه (رهن) مسکن کارکنان

 ۶: کمک در تأمین هزینه خرید یا احداث مسکن کارکنان

۷: سایر نیازهای ضروری کارکنان


ماده ۱

بنا به تشخیصی هیأت مدیره صندوق ، صندوق می تواند حسب مورد به کارکنان عضو، اعم از شاغلی ، بازنشسته ، از کار اقتاده و وظیفه بگیران بانک تا ، از محل حساب رفاه (بشرح دستورالعمل ابلاغی) تسهیلات پرداخت نماید.

تبصره: در مواردی که صندوق نسبت به فراهیم نمودن زمینه برای پوشش بیمه ای آنها اقدام نموده ، تسهیلات یاد شده قابل پرداخت نخواهد بود.


ماده ۲

افراد واجد شرایط مندرج در ماده (۱) می توانند با تکمیل فرم مشخصات متقاضی مساعدت و تأیید واحد مربوط مراتب را در استانها به مدیریت استان و در ادارات مرکزی به صندوق اعلام نمایند.


ماده ۳

پس از اعلام موافقت صندوق یا مدیریت استان به واحدهای ذیربط ، افراد می توانند با تکمیل فرم قرارداد و فرم تضمین بازپرداخت تسهیلات، از تسهیلات مربوط برخوردار گردند.


ماده ۴

درخواست کارکنان استانها پس از طرح و تصویب در کارگروه رفاهی مدیریت، به صندوق منعکس می گردد. لیکن درخواست کارکنان ادارات مرکزی، مستقیماً به صندوق ارائه می گردد.

تبصره : کارگروه رفاهی مدیریت متشکل از مدیر استان ، مدیر پشتیبانی ، مسئول حراست و مسئول رفاهی (بعنوان دبیر کار گروه) مدیریت خواهد بود.


ماده ۵

مدت بازپرداخت تسهیلات کارکنان قراردادی و پیمانی حداکثر ۲۴ ماه و سایر کارکنان و وظیفه بگیران ، حسب درخواست متقاضی و تشخیص صندوق حداکثر ۶۰ ماه خواهد بود که اقساط به طور ماهانه از حقوق کارکنان و وظیفه بگیران کسر و به حساب صندوق منظور خواهد شد.

تبصره : تسهیلات پرداختی کوتاه مدت ( کمتر از یکسال) حسب تشخیص صندوق یا کار گروه مدیریت استان به طور یکجا یا اقساط ماهانه قابل وصول خواهد بود.


ماده ۶

نرخ سود مورد انتظار تسهیلات پرداختی همواره ۱% بیشتر از نرخ سود اوراق مشارکت منتشره بانک مرکزی بوده که پس از تصویب هیات مدیره صندوق ، به واحدها ابلاغ می گردد.


ماده ۷

پذیرش درخواست مجدد برای دریافت تسهیلات جدید ، منوط به انقضای یکسال از تسویه کامل بدهی تسهیلات قبلی خواهد بود.


ماده ۸

کارکنان مأمور به سایر سازمانها، در صورت تداوم عضویت در صندوق مشمول تسهیلات این آیین نامه خواهند بود .

تبصره ۱: در صورت مأمور شدن کارکنان بانک به سایر مؤسسات و سازمانها و پرداخت حقوق و مزایای این قبیل مستخدمین از طریق مؤسسه محل خدمت، اخذ تعهد لازم از واحدهای امور کارکنان مؤسسه مزبور برای باز پرداخت اقساط بدهکار تا استهلاکت کامل بدهی و یا تا پایان دوره مأموریت الزامی است. در غیر این صورت نحوه وصول مانده بدهی توسط هیأت مدیره صندوق تعیین خواهد شد.

 تبصره ۲: آن دسته از کارکنان بانک که به سایر مؤسسات و سازمانها انتقال قطعی می یابند، می بایست نسبت به تسویه کامل بدهی خود در ارتباط با تسهیلات دریافتی از صندوق اقدام نمایند.


ماده ۹

کارکنانی که از سایر مؤسات و سازمانها، مأمور به خدمت در بانک گردیده و عضویت صندوق را پذیرفته باشند، مشمول تسهیلات اعطای موضوع این آیین نامه می گردند. مشروط بر آنکه مدت بازپرداخت تسهیلات، فراتر از مدت مأموریت آنها نباشد.


ماده ۱۰

در مورد آن تعداد از کارکنان بانک که به هر علت رابطه استخدامی شان با بانک قطع شود ( از قبیل اخراج ، انفصال ، استعفا، بازخرید و …)، مانده بدهی آنان به صندوق به دین حال تبدیل شده و به طور یکجا وصول خواهد شد .


ماده ۱۱

دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات این آیین نامه توسط صندوق تهیه و ابلاغ خواهد شد.


ماده ۱۲

 این آیین نامه مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره، در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۲۴ در هیأت مدیره صندوق مورد تصویب قرار گرفت .