اعضای هیئت عامل

اعضای هیئت عامل

 

منوچهر حیاتی

مدیرعامل و رئیس هیئت عامل

فاضل سجادی

نایب رئیس هیئت عامل و معاون مالی، اداری و رفاهی

ایرج رضی

عضو هیئت عامل و معاون بیمه و نوآوری

اعضای هیئت عامل