اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

هیات مدیره

رضا اعظمی

رئیس هیئت مدیره

علی اصغر محمدی

نائب رئیس هیئت مدیره

مهدی بصیرت

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

حسن پورمند

عضو هیئت مدیره

محمد فاتح

عضو هیئت مدیره