نشست های نواندیشی در صندوق رفاه و تأمین آتیه(1)

اخبار و رویدادهانشست های نواندیشی جلسه اول

به نام خداوند جان و خرد

نشست های نواندیشی در صندوق رفاه و تأمین آتیه(1)

 

پیشگامان؛ اینان چگونه دنیا را دگرگون می سازند...

• در دنیایی که باشتاب رو به دگرگونی دارد، درس های گذشته می توانند ما را به گمراهی بکشانند.

 

جلسه نواندیشی صندوق رفاه و تأمین آتیه که با ارائه مطالب توسط جناب آقای حیاتی(مدیرعامل صندوق رفاه و تأمین آتیه) برای جمعی از همکاران صندوق رفاه برگزار می گردد، کتاب پیشگامان را مطالعه و بررسی می کنیم.

خلاصه ای از کتاب پیشگامان را با هم می خوانیم؛

- پیشگام بودن، لزومأ به معنای نخستین بودن نیست؛ به معنای متفاوت و بهتر بودن است.کسانی که کارهای نو را در خود پرورش داده و دلیری ساختن کارهای جدید و نو را دارند، از این پس می توانند پرواز کنند و امروز و فرداهای بهتری برای خود و دیگران بسازند.

- پیشگامان زمزمه های نتوانستن و ترس را درخود خاموش کردند.

- پیشگامان بر ترس و تردید خود چیره می شوند، خشم را سامان می دهند و در کاستی‌های خود توانمندی‌هایی می یابند، بر دشواری‌ها پیروز شده، و به دیگران نیز امید می بخشند.

 

" دلیر کسی نیست که احساس ترس نمی کند، بلکه کسی است که ترس را به زانو درمی آورد".

                                                                                                                                     نلسون ماندلا 

مولانای بزرگ نیز در این بیت زیبا می فرمایند:

                                                          هر بنای کهنه که آبادان کنند                                                               نه که اول کهنه را ویران کنند

برای اینکه اندیشه و نگرش انسان تغییر کند می بایست ویرانگری خلاقانه در او شکل بگیرد تا بتواند به اندیشه های نو و خودشناسی برسد. 

منظور از ورودی های جدید، آگاهی های جدید انسان می باشد تا طبق عادت و روال همیشگی و ناخودآگاه امور مرتبط با زندگی شخصی، کاری، اجتماعی و ... خود را تکرار نکند. بلکه با هوشیاری و تبعیت از خودآگاه در خصوص همه امور بیاندیشد.

جلسه با این بیت زیبا از مولانا پایان یافت:

                                                         تازه و خندان نشود گوش و هوش                                                     تا ز خرد در نرسد راز نو