جلسه هیأت امناء مؤسسه صندوق رفاه و تأین آتیه کارکنان بانک کشاورزی

اخبار و رویدادها



برگزاری جلسه هیأت امناء در تاریخ 6 آبان ماه 1402

 

                                                                                                           باسمه تعالی

 

به این وسیله به اطلاع اعضاء محترم صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک کشاورزی می رساند:

       جلسه هیأت امناء صندوق به منظور رسیدگی به حساب ها و صورت های مالی سال 1401 روز شنبه مورخ 1402/08/06 در محل سالن شهید اکبری بانک کشاورزی با حضور کلیه اعضاء هیأت امنا تشکیل و نسبت به بررسی حساب ها و صورت های مالی صندوق اتخاذ تصمیم به عمل آمد.

مصوبات جلسه متعاقبأ به استحضار اعضاء محترم صندوق خواهد رسید.