تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک کشاورزی منتهی به سال مالی 1400/12/29

اخبار و رویدادهابراساس دعوتنامه مورخ 1401/09/16، مجمع عمومی عای سالیانه مؤسسه صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک کشاورزی مربوط به سال مالی منتهی به 1400/12/29 با حضور تمامی اعضای هیأت امنا در محل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی به ریاست آقای فرشید فرخ نژاد رئیس هیأت امنا و دبیری آقای مسعود رضائی عضو هیأت امنا تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر هیأت امنا قرائت و سپس گزارش هیأت مدیره صندوق رفاه به هیأت امنا ارائه و آنگاه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی صندوق قرائت و هیأت امنا وارد شور و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

 

1)  صورت های مالی اصلی و تلفیقی مؤسسه(صندوق) برای سال مالی منتهی  به 1400/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

2)  مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 انتخاب گردید.

3)  روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت  درج آگهی های مؤسسه انتخاب شد.

4)  همچنین با توجه به لزوم حمایت از معیشت اعضای صندوق، پرداخت و توزیع " کمک هزینه معیشتی فوق العاده" به میزان 1/5 برابر ارقام توزیعی سال مالی قبل (50% افزایش)، حداکثر تا مبلغ 600 میلیارد ریال به تمامی اعضای صندوق مورد موافقت و تأیید هیأت امنا قرار گرفت.

خاطر نشان می گردد کمک هزینه معیشتی فوق العاده براساس شرایط بند 4 به تمامی اعضای صندوق( همکاران شاغل، بازنشسته، از کارافتاده و وظیفه بگیران) در بهمن ماه سال جاری پرداخت گردید.