استقرار میز خدمت شرکت خدمات مسافرتی هنگام پرواز در ساختمان بانک کشاورزی

اخبار و رویدادهااستقرار میز خدمت شرکت خدمات مسافرتی هنگام پرواز ( وابسته به صندوق رفاه و تامین آتیه ) در محل طبقه اول ساختمان ادارات مرکزی بانک کشاورزی

با عنایت به لزوم ارائه مطلوب ترین خدمات از سوی صندوق رفاه و تامین آتیه به کارکنان محترم بانک کشاورزی، اولین میز خدمت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی هنگام پرواز در محل ساختمان ادارات مرکزی بانک مستقر شد. زین پس همکاران شاغل در ادارات مرکزی و بازنشستگان محترم می توانند جهت اخذ مشاوره در ارتباط با حوزه گردشگری به کارشناس مربوطه در این محل مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است در صورت استقبال و انجام رایزنی های مربوطه، این خدمت به دیگر مدیریت ها نیز ارائه خواهد شد. 

 

داخلی میز خدمت شرکت هنگام پرواز : 2468