اطلاعیه شماره 1 ( افزایش کمک هزینه معیشتی اعضا )

اخبار و رویدادهاقابل توجه اعضاء محترم صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی

هیأت امناء صندوق رفاه و تامین آتیه ، با مصوبه هیأت مدیره صندوق در خصوص افزایش کمک هزینه معیشتی همکاران محترم بازنشسته ، ازکارافتاده و وظیفه بگیرموافقت نموده است .
مطابق این مصوبه کمک هزینه معیشتی در مقایسه با سال گذشته 40% افزایش یافته است .
بر اساس این افزایش اعمال شده حداقل این کمک هزینه معیشتی از 5/000/000 ريال به 7/000/000 ريال و حداکثر از 8/000/000 ريال به 11/200/000 ريال تغییر کرد .
این مصوبه به اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک و مدیریت استانها جهت اجرا ابلاغ و ما به التفاوت مربوطه از فروردین ماه سالجاری پرداخت می گردد .

روابط عمومی صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی