افزایش 100 درصدی سرمایه بیمه عمر و حوادث اختیاری کارکنان بانک کشاورزی

اخبار و رویدادهادر پی بررسی های کارشناسانه و با پیشنهاد هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه ، سرمایه بیمه عمر و حواث اختیاری کارکنان بانک کشاورزی پس ار تصویب هیأت مدیره محترم بانک ، با افزایش 100 درصدی از یک میلیارد ريال یه دو میلیارد ريال افزایش یافت .

آقای مهدی بصیرت ، مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه اعلام کردند میزان سرمایه بیمه عمر و حوادث اختیاری کارکنان به دو برابر افزایش یافت .
ایشان اضافه کردند بیمهه عمر و حوادث اختیاری بدون سقف سنی بوده و تمامی بازنشستگان با سن بالای 70 سال را نیز شامل می شود . برخورداری خانواده های محترم از غرامت فوت ناشی از این سرفصل بیمه ای بر اساس مصوبه هیأت مدیره محترم بانک کشاورزی و ابلاغ به صندوق رفاه و تامین آتیه از تاریخ 11 خرداد ماه 1400 می باشد .