نشست مجازی صندوق رفاه و تامین آتیه و کانون بازنشستگان استان مازندران

اخبار و رویدادهادر تاریخ 11 خرداد ماه 1400 نشستی مجازی مدیرعامل ، معاونین و کارشناسان صندوق رفاه و تامین آتیه با حضور ریاست و اعضاء کانون بازنشستگان استان مازندران و رابط رفاهی صندوق در این استان برگزار شد.

در ابتدای این نشست آقای مهدی بصیرت ، مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه در فعالیتها و برنامه های صندوق رفاه در سال 1400 گزارشی را به اعضاء جلسه ارائه نمودند .
پس از آن آقایان رشیدیان رئیس کانون بازنشستگان استان مازندران و محمودیان عضو هیأت مدیره کانون استان در باب موضوعات مرتبط با بازنشستگان استان از جمله ارائه خدمات رفاهی بیشتر صندوق رفاه وتامین آتیه به اعضاء بیاناتی را ارائه نمودند .
ایشان همچنین پیشنهاداتی را در رابطه با اطلاع رسانی خدمات صندوق رفاه و تامین آتیه ارائه نموده و خواستار شفافیت هر چه بیشتر وضعیت شرکتها از طریق انتشار خلاصه ای از وضعیت آنها پس از پایان برگزاری مجامع شدند .
در خاتمه مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه با تشکر از تعامل مدیران کانون بازنشستگان استان مازندران دستورات لازم را خصوص بررسی موارد مطروحه در این نشست به واحدهای ذیربط در صندوق صادر نمودند.