معارفه و تودیع مدیران شرکت آتیه اندیشه گستر سبز

اخبار و رویدادهامعارفه و تودیع مدیران شرکت آتیه اندیشه گستر سبز

در روز 5 خرداد ماه 1400 با حضور مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه ، معاونین صندوق ، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز و اعضاء هیأت مدیره شرکت آتیه اندیشه گستر سبز آقای حسن پورمند بعنوان مدیر عامل جدید این شرکت منصوب شدند . ایشان پیش از این بعنوان معاون مالی و رفاهی صندوق رفاه و تامین آتیه مشغول بکار بودند .
در خاتمه از زحمات آقای علی مسلم پور ( مدیرعامل سابق شرکت ) در طول مدت مدیریت ایشان در شرکت آتیه اندیشه گستر سبز تشکر و قدردانی شد .