کمک هزینه بازنشستگی صندوق رفاه و تامین آتیه افزایش یافت

اخبار و رویدادهاکمک هزینه بازنشستگی صندوق رفاه و تامین آتیه افزایش یافت

پس از بررسی کارشناسی ، هیات مدیره صندوق رفاه وتامین اتیه با افزایش پاداش بازنشستگی موافقت نمود.از ابتدای سال ۱۴۰۰پاداش بازنشستگی از مبلغ حداکثر 000/000/96 ریال به مبلغ حداکثر 000/000/150 ریال افزایش وپرداخت می گردد.
لازم به توضیح است این کمک هزینه در بدو بازنشستگی به همکاران پرداخت میگردد و با کمک هزینه معیشتی که بصورت ماهانه به حساب اعضاء واریز می گردد تفاوت دارد .