اطلاعیه (حضور کارشناسنان صندوق رفاه در مرکز تماس آتیه)

اخبار و رویدادهاهمانند سال گذشته ، کارشناسان صندوق رفاه و تامین آتیه در روز دوشنبه هر هفته جهت پاسخگوئی به سوالات و مطالبات اعضاء محترم این موسسه در مرکز ارتباط تامین آتیه حضور خواهند داشت .

با عنایت به اینکه این کارشناسان از طریق شناسائی سوالات ، درخواستها و ابهامات اعضاء محترم به مرکز ارتباط تامین آتیه دعوت می شوند ، خواهشمند است با استفاده از روش های زیر سوالات خود را مطرح تا نسبت به دعوت کارشناس مربوطه به مرکز ارتباط اقدام گردد .
راههای ارتباطی با صندوق رفاه و تامین آتیه :
1-    ارسال پیام از طریق دایرکت صفحه اینستاگرامی صندوق به آدرس srta.bki
2-    ارسال پیام از طریق بخش پیشنهادات و انتقادات وب سایت صندوق به آدرس www.srta-bki.ir
3-    ارسال پیامک به شماره 300043485
4-    تماس با مرکز ارتباط تامین آتیه به شماره 43485000-021
با تشکر – روابط عمومی صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی