بازگشت همه به سوی اوست

پیام‌های مناسبتیبدین وسیله درگذشت پدرگرامی همکار ارجمند جناب آقای دشت بیاضی ( مدیر محترم شعب بانک کشاورزی در استان خراسان رضوی ) را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای مرحوم علو درجات و برای بازماندگان محترم ایشان اجر و صبر طلب مینمائیم .

بازگشت همه به سوی اوست
بدین وسیله درگذشت پدرگرامی همکار ارجمند جناب آقای دشت بیاضی ( مدیر محترم شعب بانک کشاورزی در استان خراسان رضوی ) را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای مرحوم علو درجات و برای بازماندگان محترم ایشان اجر و صبر طلب مینمائیم .

صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی