نشست مدیران موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه و مدیریت شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ

اخبار و رویدادهادر روز دو شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه 1399 نشستی با حضور مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه و معاونت اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری این موسسه به همراه آقای بهبهانی مدیر امور شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ ، آقای عموزاد معاونت مالی و اداری مدیریت شعب تهرن بزرگ و آقای تقی پور کارشناس مسئول حقوقی مدیریت به منظور هماهنگی و استفاده از ظرفیتها و پتانسیل های مناطق در زمینه سرمایه گذاری برگزار گردید .

آقای بصیرت مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه در ارتباط با لزوم ورود به حوزه های مختلف سرمایه گذاری اعلام نمودند : « افزایش و بهبود خدمات رفاهی صندوق نیازمند افزایش درآمدهای این موسسه می باشد و برای تحقق این موضوع می بایست از کلیه ظرفیتها و پتانسیل های موجود مناطق استفاده گردد . »
آقای بهبهانی مدیر امور شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ ضمن آرزوی موفقیت برای مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه آمادگی خود را برای همکاری با این موسسه اعلام داشتند .
در خاتمه پس از بحث و تبادل نظر در استفاده از پتانسیل ها و ظرفیتهای سرمایه گذاری طرفین ، مقرر گردید جلسات کارشناسی مستمر در ادامه این جلسه برگزار گردد .