نشست مدیران صندوق رفاه و تامین آتیه و بیمه البرز

اخبار و رویدادهادر روز دوشنبه مورخ 20 بهمن 1399 نشستی با حضور رئیس و نایت رئیس هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه ، معاون و کارشناس بیمه و بورس موسسه ، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز ، مدیران عالی رتبه بیمه البرز و اعضاء هیأت مدیره شرکت خدمات بیمه ای مهریاران آتیه کشاورز برگزار شد .

در این جلسه با هدف ارتقاء همکاری طرفین و بدست آوردن امتیاز بیشتر به نفع بیمه گذاران ( همکاران شاغل و بازنشسته ) مذاکرات خوبی بعمل آمد .
در این نشست موضوعات و و تنگناهای فی ما بین مطرح و آسیب شناسی گردید و رهنمودهایی از طرف هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه و مدیران بیمه البرز مبادله شد .
در خاتمه مقرر شد پیشنهادات مطرح شده از سوی مدیران صندوق رفاه و تامین آتیه توسط گروه بیمه البرز بررسی و نسبت به اعمال تغییرات اقدام لازم معمول گردد و مباحث مطرح شده در جلسه ای با هیأت مدیره شرکت خدمات بیمه ای مهریاران آتیه کشاورز و بیمه البرز نهائی و مورد اقدام قرار گیرد .