گزارش عملکرد پروژه تسهیلاتی « سروش مهر »

اخبار و رویدادهاگزارش عملکرد این پروژه تا بهمن ماه سال 99 بشرح ذیل اعلام میگردد :

پروژه سروش مهر در تاریخ 1/6/96  با سرمایه 200 میلیارد ريال  اولیه و متعاقباً مبلغ 40 میلیارد ریال در اسفند ماه 96، 50 میلیارد ریال در بهمن ماه 97 ، 20 میلیارد ریال دی ماه 98  و مبلغ 50 میلیارد ریال در شهریور ماه 99( جمعاً 360 میلیارد ریال ) و معادل آن از محل بانک مهر ، مجموعاً 720 میلیارد ريال اجرایی گردیده است که برای ارائه تسهیلات تعیین شده در آیین نامه مربوطه و در قالب  پنج عنوان و با نرخ 3.5 درصد به بازنشستگان و وظیفه بگیران بوده  و مرحله دوم پرداخت تسهیلات به همکاران شاغل از اردیبهشت ماه 98 اجرا گردیده .

گزارش  عملکرد این پروژه تا بهمن ماه سال 99 بشرح ذیل اعلام میگردد :

 

1-    تسهیلات پرداختی به بازنشستگان و وظیفه بگیران:

 

2- تسهیلات پرداختی به شاغلین :

 

3- تسهیلات پرداختی به کل کارکنان :