نشست مدیران صندوق رفاه و تامین آتیه با مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی ( بانک زمین)

اخبار و رویدادهادر این جلسه توافق اولیه برای مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای کشاورزی با ارزش افزوده بالا صورت گرفت .

در روز سه شنبه مورخ 16 دیماه 1399 نشستی با حضور آقای مهدی بصیرت ، مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه و آقای صفائی مدیرعامل شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی و اعضاء هیأت مدیره دو شرکت بمنظور سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی برگزار شد .