ترکیب جدید هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه

انتصاب، تبریک، تسلیتدر روز دوشنبه مورخ 15 دیماه 1399 و طی احکامی از سوی آقای روح اله خدارحمی صورت پذیرفت.

در روز دوشنبه مورخ 15 دیماه 1399 و طی احکامی از سوی آقای روح اله خدارحمی ، مدیر عامل بانک کشاورزی و رئیس هیأت امنای صندوق رفاه و تامین آتیه، اعضاء جدید هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه منصوب شدند و افراد زیر بعنوان ترکیب جدید هیأت مدیره این موسسه  اعلام شد :
1-    آقای مهدی بصیرت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
2-    آقای محمد فاتح عضو هیأت مدیره
3-    آقای علی اصغر محمدی عضو هیأت مدیره
4-    آقای رضا اعظمی عضو هیأت مدیره
5-    آقای خسرو پورخانی عضو هیأت مدیره