طی حکمی از سوی مدیر عامل بانک کشاورزی صورت گرفت

انتصاب، تبریک، تسلیتانتصاب آقای علی اصغر محمدی به سمت عضو موظف هیات مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی

این حکم به استناد مصوبه هیأت امنای صندوق رفاه و تامین آتیه از سوی مدیرعامل بانک کشاورزی صادر شده است.

آقای روح اله خدارحمی ، مدیر عامل محترم بانک کشاورزی و رئیس هیأت امنای صندوق رفاه و تامین آتیه طی حکمی آقای علی اصغر محمدی را به سمت عضو موظف این موسسه منصوب کرد .
به گزارش روابط عمومی صندوق رفاه و تامین آتیه ، در متن حکمی که از سوی آقای خدارحمی صادر شده آمده است:
« بر اساس مفاد اساسنامه صندوق رفاه و تامین آتیه ؛ به موجب این حکم جنابعالی به عنوان « عضو هیأت مدیره صندوق مذکور » تعیین میگردید تا با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
امید است با همکاری مدیر عامل و سایر اعضاء هیأت مدیره صندوق در پیشبرد وظایف و اهداف موفق و موید باشید . »