برگزاری جلسه شورایعالی همیاری

اخبار و رویدادهادر راستای رسالت این صندوق مبنی بر اتخاذ راهکارهای مناسب برای افزایش توان مالی منابع صندوق همیاری برای برخورداری طیف بیشتری از کارکنان بانک از مزایای این صندوق ، جلسه شورایعالی همیاری تشکیل شد .

 در این جلسه که در تاریخ 6 دیماه 1399 و در محل دفتر موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه برگزار شد ، آقایان مهدی بصیرت مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه ورئیس شورایعالی ، علی اصغر محمدی عضو هیأت مدیره صندوق  و حیدر محمدی معاون درمان اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بعنوان اعضای شورایعالی و خانم شایگانی بعنوان دبیر شورایعالی و همچنین آقای مسعود سروش نیا معاونت صندوق همیاری حضور داشتند .
این نشست با محوریت تخصیص منابع جدید و تغییر دستورالعمل طرح همیاری با توجه به ظرفیتها و افزایش تعداد اعضاء و متقاضیان استفاده از خدمات این طرح برگزار شد .
در پایان این نشست مقرر گردید منابع جدیدی بر اساس عملکرد و فعالیت صندوق همیاری هر استان به آنها تخصیص یابد .