جلسه هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه

اخبار و رویدادهاجلسه هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه در روز چهارشنبه مورخ 26 آذرماه 99 با حضور اکثریت اعضاء هیأت مدیره تشکیل گردید.

در ابتدا آقای بصیرت ، مدیرعامل صندوق ضمن یادآوری از زحمات و تلاشهای آقای زلقی ، مدیر عامل سابق صندوق ، مباحث مهم جلسه هیأت امنا در خصوص تصویب صورتهای مالی سال 1398 که در تاریخ 19 آذرماه 1399 برگزار شد اعلام داشتند تمام تلاش به سمت و سوی ایجاد ارزش افزوده برای اعضاء صندوق باشد و برای از تمامی ظرفیتها و پتانسیها در جهت ارتقاء کیفیت خدمات استفاده گردد .
در این جلسه بمنظور چابک سازی ، مراتب تغییر در نمودار سازمانی صندوق مورد تائید و تصویب اعضاء هیأت مدیره قرار گرفت و به نمودار سازمانی پست « حسابرس صندوق » اضافه گردید .
همچنین برای ارزیابی توانایی صندوق در پوشش های رفاهی و تخصیص منابع به کمک هزینه معیشتی ماهانه بازنشستگان ، مقرر گردید گزارش اکچوئری صندوق تهیه و به هیأت مدیره ارائه گردد.