بازدید نماینده مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه از کانون بازنشستگان بانک کشاورزی در استان یزد

اخبار و رویدادهامسعود سروش نیا ، معاونت طرح همیاری صندوق رفاه و تامین آتیه بعنوان نماینده مدیرعامل صندوق با حضور در مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان یزد با مسئولین رفاهی و کانون بازنشستگان بانک کشاورزی به بررسی نحوه و کیفیت ارائه خدمات صندوق رفاه در آن استان پرداخت .

 

در این نشست وضعیت اجرای طرح تسهیلاتی سروش مهر ، وضعیت تعامل کانون بازنشستگان با صندوق ، وضعیت ارائه خدمات بیمه ای ، نحوه عملکرد تعاونی در آن استان بعنوان یک مقوله رفاهی و وضعیت پرسنل شاغل بخش خصوصی زیر نظر شرکت تامین نیروی انسانی وابسته به صندوق مورد بررسی قرار گرفت .
سروش نیا با اشاره به رضایت عوامل اجرائی مدیریت از خدمات صندوق ، در رابطه با مسائل مرتبط با بازنشستگان استان یزد گفت : در رابطه با کانون هیچ گونه چالشی وجود ندارد و تعامل لازم برقرار است و امیداست این رضایت با ارائه طرحهای متنوع دیگر دوچندان شود .
طرفین راهکارهای موثر و مفیدی را ارائه نمودند که پس از کارشناسی هایی که صورت خواهند پذیرفت بکار گرفته خواهند شد .