حضور رئیس محترم هیئت مدیره بانک کشاورزی در دفتر صندوق رفاه و تامین آتیه

اخبار و رویدادهاجناب آقای دکتر ماهیکار ، رئیس هیئت مدیره بانک کشاورزی از صندوق رفاه و تامین آتیه با حضور مدیر عامل صندوق ، معاونین ایشان و چند تن از بازنشستگان بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی صندوق رفاه ، ایشان روز شنبه مورخ هشتم آذرماه 1399 به منظور رسیدگی به درخواست اعضاء محترم صندوق و ایراد رهنمودهایی در صندوق رفاه و تامین آتیه حضور بهم رساندند .
وی با تاکید بر نقش مهم صندوق رفاه و تامین آتیه و اینکه اعضاء این صندوق افرادی هستند که برای عزت و سربلندی بانک اقدامات بزرگ و پسندیده ای انجام داده اند فرمودند : « اقدامات و برنامه های صندوق رفاه و عملکرد آن در زمینه های مختلف می بایست به صورت شفاف در دسترس کلیه اعضاء صندوق قرار گیرد و از ظرفیت های همکاران محترم بازنشسته نیز استفاده گردد و مسائلی که از طرف ایشان مطرح             می شود باید به درستی و صریح پاسخ داده شوند . »
ایشان رعایت احترام و تعامل بین همکاران بازنشسته و مدیران صندوق را از الزامات دانستند و تغییرات اعمال شده را به فال نیک گرفته و مسیر جدید صندوق را بیش از پیش مثمر ثمر خواندند .