اولین نشست هماهنگی روابط عمومی صندوق رفاه و تامین آتیه و ارکان تابعه

اخبار و رویدادهااولین جلسه مشترک با حضور مسئول روابط عمومی صندوق رفاه و تامین آتیه ، گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز ( هلدینگ ) و شرکتهای تابعه و رابطین روابط عمومی مستقر در شرکتها در روز دوشنبه مورخ دوم تیرماه 1399 در محل ساختمان هلدینگ تشکیل شد.

این نشست به منظور ایجاد هماهنگی و تعیین حدود فعالیتهای رابطین و چگونگی تولید محتواهای مربوطه برگزار شد .
سینا تیموری آزاد ، مسئول روابط عمومی صندوق رفاه و تامین آتیه و ارکان مربوطه در این باره گفت : تشکیل جلسات هماهنگی با رابطین از الزامات حوزه روابط عمومی می باشد . فعالیتهای تمامی واحدها میبایستی به نحو مقتضی اطلاع رسانی شوند که برنامه جامعی برای این حوزه طراحی شده است  . امید است این ارتباطات موثر به رشد بیشتر و تعالی سازمان کمک شایانی نماید .
این جلسات به صورت دوره ای و منظم برگزار خواهند شد .