انتصاب مسئول واحد حقوقی صندوق رفاه و تامین آتیه و ارکان زیر مجموعه

انتصاب، تبریک، تسلیتدر پی ایجاد واحد حقوقی جهت رسیدگی به مسائل مربوطه طی حکمی از طرف داریوش زلقی مدیر عامل صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی ، سعید قنواتی زاده بعنوان مسئول این واحد منتصب شد .

در پی ایجاد واحد حقوقی جهت رسیدگی به مسائل مربوطه در صندوق رفاه و تامین آتیه ، گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز ( هلدینگ ) و شرکتهای تابعه ، در روز شنبه مورخ 31 خرداد ماه 1399 طی حکمی از طرف داریوش زلقی مدیر عامل صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی ، سعید قنواتی زاده بعنوان مسئول این واحد منتصب شد .
دکتر زلقی با اشاره به سابقه درخشان و تاثیر گذار ایشان در پرونده های حقوقی بانک کشاورزی افزود : هدف از تشکیل این واحد نظام مند کردن سیستم حقوقی صندوق رفاه و تامین آتیه می باشد که با امید به خدا و با وجود فردی کارکشته همچون آقای قنواتی زاده این امر میسر خواهد شد .