واریز سود سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

اخبار و رویدادهاسود سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به حساب سهامداران شاغل ، بازنشسته و وظیفه بگیربانک کشاورزی واریز شد .

پیرو مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1398 ، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها در تاریخ 10 اسفند ماه 1398 ، سود نقدی خالص به ازای هر سهم 250 ريال تصویب نمود.
به گزارش پورمند ، معاون امور مالی و رفاهی صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی مبالغ مربوطه جهت واریز به حساب شاغلین ،بازنشستگان و وظیفه بگیران سهامدار ، به حساب صندوق رفاه و تامین آتیه واریز شد و صندوق رفاه و تامین آتیه پس از تکمیل و تطبیق اطلاعات نظیر شماره حساب ،کد ملی و ... با مشخصات صاحبان سهام در تاریخ 11 خرداد ماه سالجاری نسبت به پرداخت سودهای مربوطه اقدام نمود .
شایان توضیح است واریز سود سهام برخی از سهامداران به دلایلی از جمله عدم تکمیل مدارک وظیفه بگیران و وراث و تغییر شماره حساب میسر نگردیده است.
 این افراد می توانند به منظور تکمیل اطلاعات و ارسال مدارک مربوطه ، در ساعات اداری با مرکز ارتباط تامین آتیه به شماره تماس 43485000-021 تماس حاصل فرمایند .