افزایش کمک هزینه بازنشستگی صندوق رفاه و تامین آتیه

اخبار و رویدادهاصندوق رفاه همه ساله به منظور قدردانی از تلاشهای ارزنده اعضای خود ، به هر یک از کارکنان بانک که به افتخار بازنشستگی نایل می شوند مبلغی اعطا می نمایند.

صندوق رفاه و تامین آتیه همه ساله به منظور قدردانی از تلاشهای ارزنده اعضای خود ، به هر یک از کارکنان بانک که به افتخار بازنشستگی نایل می شوند مبلغی را به عنوان پاداش ( کمک هزینه ) بازنشستگی با توجه به میزان و سنوات پرداختی اعطا می نمایند که همه ساله با تصویب هیئت مدیره صندوق افزایش میابد .
این کمک هزینه در سال گذشته به میزان 87/000/000 ريال تعیین شده بود که توجه به مصوبه هیئت مدیره صندوق ، این پاداش در سال جاری بمیزان 10% افزایش پیدا کرد و به بازنشستگان سال 99 قابل پرداخت میباشد.