برگزاری جلسات هفتگی معاونین صندوق

اخبار و رویدادهابه پیشنهاد مدیر عامل صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی مقرر شد زین پس به منظور هماهنگی بیشتر بین واحدهای صندوق رفاه و گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز جلساتی به صورت هفتگی برگزار شود .

 اولین جلسه در تاریخ 12 اسفند ماه 1398 با حضور آقایان ایرج رضی ( معاونت بورس و بیمه )، علی اصغر دادخواه ( معاونت اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری )، حسن پورمند( معاونت مالی و رفاهی ) و خسرو پورخانی ( مدیر عامل گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز ) برگزار شد .
هدف اصلی برگزاری این جلسات سرعت بخشیدن به امر خدمت رسانی و ایجاد فضائی به منظور طرح برنامه ها و طرح های سازنده جهت سامان بخشی بیشتر امور داخلی و عمومی صندوق میباشد .