اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

هیات مدیره

علی اکبر فهیمی

رئیس هیات مدیره

رضا حسینی

نائب رئیس هیات مدیره

داریوش زلقی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

محمد فاتح

عضو هیات مدیره

محمد آریا

عضو هیات مدیره