مدیر عامل


 • نام

  مهدی بصیرت

 • تلفن

  ۰۲۱-۸۸۲۴ ۰۰۰۹

 • فکس

  ۰۲۱-۸۸۲۷ ۲۱۹۱

 • ایمیل

  basirat@srta.ir


معاونت امور اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری


 • نام

  ایرج رضی

 • تلفن

  ۰۲۱-۸۸۲۳ ۲۲۲۱

 • فکس

  ۰۲۱-۸۸۲۷ ۲۱۹۱

 • ایمیل

  razi@srta.ir


معاونت امور بورس و بیمه


 • نام

  علی اصغر دادخواه

 • تلفن

  ۰۲۱-۸۸۲۳ ۲۲۱۳

 • فکس

  ۰۲۱-۸۸۲۷ ۲۱۹۱

 • ایمیل

  dadkhah@srta.ir


معاونت امور مالی و رفاهی


 • نام

  حسن پورمند

 • تلفن

  ۰۲۱-۸۸۲۷ ۶۷۹۷

 • فکس

   

 • ایمیل

   


رئیس دایره امور رفاهی


 • نام

  رامین راد گودرزی

 • تلفن

  ۰۲۱-۸۸۳۴ ۶۷۹۷

 • فکس

   

 • ایمیل

   


رئیس واحد بیمه


 • نام

  خانم شاطر بیگ

 • تلفن

  ۰۲۱-۸۴۸۹ ۳۲۹۶

 • فکس

  ۰۲۱-۸۸۲۷ ۴۴۸۴

 • ایمیل

   


فناوری اطلاعات IT


 • نام

  محمد فرهادی

 • تلفن

  ۰۲۱-۸۸۶۴ ۶۷۹۷

 • فکس

  ۰۲۱-۸۸۲۳ ۱۰۰۵

 • ایمیل

  farhadi@srta.ir


ارتباطات و روابط عمومی


 • نام

  سینا تیموری آزاد

 • تلفن

  ۰۲۱-۴۳۴۸ ۵۰۰۰

 • فکس

  ۰۲۱-۸۸۲۷ ۲۱۹۱

 • ایمیل

  teymoori@srta.ir